Skip to main content

Schedule for the Educational Assistance pay-out

September 9, 2022
Informing everyone that the schedule for the Educational Assistance pay-out for our municipality will be informed as soon as finalized.
Dawaten mi iti naan anay a pannaka awat dagiti kakailian a limitado laeng iti pondo a naiyalokar para ti ili tayo ket ngarud gapu iti dayta a banag saan pay nga amin a nagpalista para iti daytoy ket mapakaamwan.
Iti lokal a gobierno ket iwanwan na iti nasayaat a pannakaidanun dagiti programa ket awaten tayo koma dagiti pagannurutan wenno paglintegan a masurot.
#napintassuyo
Skip to content