Skip to main content

Public Advisory No. 16 September 10, 2020

Public Advisory No. 16 Maipapan ti African Swine Fever. Basaen tayo apo para ti naan-anay a panakaammo ken impormasyon.

PS: Suruten tayo garud kakailian dagiti maibagbaga ken maiyul-ulog a pagalagadan tapno maatipa ti panagraira daytoy a sakit ti Baboy ditoy Ili tayo a Suyo.

Skip to content