Skip to main content

Pannakabakuna dagiti Senior Citizens ti Sinovac vaccine( 2nd dose) idi June 9&10, 2021

Agbalin a parte iti solusyon ti agraira a sakit COVID-19.

Intayon agpabakuna para iti natalged, nasalun-at ken NAPINTAS Suyo

Skip to content