Panagbangon (October 16, 2021)


Pagyamanan dagiti Barangay
Kadagiti reports insabmit yo
Pamilya nadidigra daytoy a bagyo
Maimatangan namsaakan na ili tayo
Panangbisita maysa wagas ni LGU
Mangbalidar makisarita kadakayo
Ammuen ni lokal a gobierno dagiti masapul yo
Babaen panagmaymaysa maaramid tayo
Kadagiti kakabsat papagayam mi ida
Awisen da kayo panagsisinnaranay
Panagtitinnulong intayo agmaymaysa
Iti kabiitan maisubli napintas a langa
#panagbangon
#napintassuyo
#lswdo

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: