Skip to main content

Panagbangon (October 12-13, 2021)


Ti kinaulpet ken kinadamsak mo Maring
Nangted rigat ken kinaliday
Tattao napukawan, nadangran, ken naidasay
Nakaro a panagsagaba inka inpaay
Bumangon kami manen napnuan namnama
Dagitoy a karit ti biag isu’t mangpapigsa
Panagsisinnaranay ken panagsisinnaket maadda
Dagiti Suyonians isu’t maipakita
Inrugi ni lokal a gobierno mabalin na
Itulong apektado pampamilya
Inreport dagiti barangay naiyun una
Food packs assistance naitunda
Alaen mi garud daytoy a plataporma
Kadagiti adda mabalin na iyayuda
Gagayyem lokal, abroad agmaymaysa
Panagi innayat ken panangaasi agarida koma
#panagbangon
#napintassuyo
#lswdo

Skip to content