Pamamahagi ng Binhi ng Hybrid Rice para sa mga Magsasaka

Naiwaras Dagiti Hybrid Rice a Bin-i kadagiti Farmers ti ili a Suyo para iti daytoy a panagtatalon. nga isu ti manamnamma nga mangpabaliw ken mangpaado ti apit dagiti kakailian tayo nga Agtaltalon.

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: