Skip to main content

Pamamahagi ng Binhi ng Hybrid Rice para sa mga Magsasaka

Naiwaras Dagiti Hybrid Rice a Bin-i kadagiti Farmers ti ili a Suyo para iti daytoy a panagtatalon. nga isu ti manamnamma nga mangpabaliw ken mangpaado ti apit dagiti kakailian tayo nga Agtaltalon.

Skip to content