Pagtatanim ng STRAWBERRY sa MACAAG DEMO FARM

November 13, 2020: aldaw a naideklara nga awan serrek kadagiti amin a public offices iti rehion uno ket isu iti naramat nga aldaw a panagmula ti STRAWBERRY saDiay MACAAG DEMO FARM dagiti empleado ti municipyo babaen ti panangimaton ni Mayor Mario B. Subagan ken opisina ti agriculture, ken nakipartisiparan dagiti kameng ti BaExW manipod kadagiti barangay.

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: