Skip to main content

Pagbubukas ng Spillway Lub-ong

June 24, 2020: panakailukat ti Spillway Lub-ong

Mabalinen a dalanen iti lugan ti kabarbaro a Spillway iti Lub-ong, Poblacion. proyekto a mangtulong kadagiti agindeg tapno mapasayaat ken mapadaras ti panagdaliasatda.

Maysa manen a mangipasimudaag ti agtultuloy a progreso ken kinaanep dagiti agsirsirbi kadatayo para ti NAPINTAS SUYO A DUNGNGO TAYO.

Skip to content