Skip to main content

Pagbisita ng National Statistician and Civil Registrar General ng Philippine Statistic Authority USEC CLAIRE DENNIS S. MAPA

October 13, 2020 : Nakalalagip nga aldaw para iti Ili tayo, Inmay Binmisita iti National Statistician and Civil Registrar General iti Philippine Statistic Authority awan sabali ni USEC CLAIRE DENNIS S. MAPA. binayabayan da ATTY. SHIELA O. DE GUZMAN (Regional Director, PSA RO1), SIR REYNOR R. FERNANDO (Statistical Analyst, PSA Provincial).

Naipakita iti Nasayaat a panangpasangbay iti Grupo babaen kenni Mayor MARIO B. SUBAGAN, Dagiti Empleyado ti Municipyo ken kasta met ti panangipakat ti SUYO RONDALLA iti Naisangsangayan a Talugading ken talento da.

Napasamak iti yuumay ni Registrar General ditoy Ilitayo gapo ti Nainget a Panangmonmonitor na ti Panakaimplementar ti National ID system Registration.

Skip to content