Skip to main content

On-Hand Training / Seminar dagiti BBL STEWARDSHIP COFFEE GROWERS ASSOCIATION

November 20, 2020 : Inatindaran da Mayor Mario B. Subagan ken SBM Renato Ngangac ti Maudi nga aldaw a On-Hand Training/Seminar dagiti BBL STEWARDSHIP COFFEE GROWERS ASSOCIATION sadiay Butigue, Man-atong. Ditoy met a naaramid ti panakaiyallawat dagiti Gamit a kasapulan para iti panagpatanor iti Kape.

Naaramid ken Naileppas a Naballaigi daytoy gapo ti napalaos a panagkinnamayet ti Lokal a Gobyerno tayo, ti Opisina ti Agrikultura ken ti opisina ti DTI Provincial . Tapno iti kasta Matulungan ken Mabayabayan dagitoy nga Agpatpatanor iti Kape.

Skip to content