Naisayangkat ti Quarterly Management Committee meeting dagiti mangiwanwanwan kadagiti naduma duma nga opisina ti lokal a gobyerno tayo

Naisayangkat ti Quarterly Management Committee meeting dagiti mangiwanwanwan kadagiti naduma duma nga opisina ti lokal a gobyerno tayo. Tapno mataming, makita, ken masolusyonan dagiti nadumaduma a pakaseknan tunggal departamento para ti nasaysayod a panagtaray serbisyo para ti amin.

#Napintas_Suyo

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: