Skip to main content

Nabakunaan ka kadin?

AGPABAKUNA para iti nasaysayaat ken nasalsalun-at a sangalubongan , wagas a mangsaluad iti salun-at tayo tapno maaddaan tay iti naan anay a proteksyon ti bagi.
Saluadan ti bagi ken dagiti miembro ti pamilya , INTAYON agpabakuna ta maysa datuy a wagas a mangpapardas ti posible nga panagsubli tayo iti nakasanayan tayo a siwawayawaya ken sisasalun-at a wagas ti panagbiag.
Kadagiti interesado wennu mayat nga agpabakuna agpailista kadagiti Barangay Health Workers iti barangay .
INTAYON AGPABAKUNA PARA ITI NASALUN-AT , NATALGED KEN NAPINTAS SUYO!!!

Skip to content