Skip to main content

Municipal Covid 19 Task force Meeting re: MGCQ (May 28, 2020 )

May 28,2020: nagconvene dagiti kameng ti MUNICIPAL COVID 19 TASK FORCE ta inda sukimaten/kitaen dagiti kashashaatan a wagas a pasamaken bayat ti panagbalintayo a MODIFIED GENERAL COMMUNITY QUARANTINE (MGCQ) a maibatay kadagiti pagalagadan a naiyetnag manipod ngato.

Skip to content