Skip to main content

Municipal Advisory No. 9 on General Community Quarantine

Adtoyen ti ADVISORY NO. 9 kas pinagnunumoan dagiti kameng ti COVID-19 Municipal Task Force, kas pagallagadan a rumbeng a suroten iti ili tayo a Suyo inggana Mayo 15, 2020 bayat ti GENERAL COMMUNITY QUARANTINE enggana no maibayog wenno maitultuloy:

Skip to content