Skip to main content

Mobile Blood Donation

November 18, 2020 @ 8:00 AM

Municipal Gymnasium, LGU Suyo, Ilocos Sur

💉Kwalipikasyon dagiti mabalin nga agidonar ti dara:

✴️ EDAD :
1️⃣ 16-17 anyos: masapul ti kasuratan a pamalubos manipud kadagiti nagannak
2️⃣ 18 – 64 anyos
3️⃣ 65 anyos nga agpa ngato : masapol ti medical certificate nga pirmado ti doktor

✴️TIMBANG: 5O kilograms nga agpangato

✴️PULSO: 60-100 bpm

✴️PRESYON TI DARA:
Systolic: 90-160 mmHg
Diastolic: 60-100 mmHg
Depende ti assessment ti health worker kadagiti Hypertensive Blood Donors

✴️HEMOGLOBIN: 125 g/dL nga agpangato

💉Dagiti haan nga makadonar (Temporary)
❇️Masikog
❇️Agurigor
❇️Tattoo, abot ti lapayag wennu dadduma a parte ti bagi (piercing) nga awan pay ti makatawen
❇️Naoperaan wennu nasalinan ti dara nga awan pay makatawen
❇️Sakit ti kudil
❇️Presko nga sugat
❇️Awan pay tallo nga bulan manipud naudi nga nagidonar ti dara
❇️Nagpabunot ti ngipen nga awan pay tallo nga aldaw
❇️Naganak nga awan pay makatawen

💉Dagiti haan nga makadonar (Permanent)
✳️Drug addict
✳️Ahente/Aglaklako ti bukod na a dara
✳️Adda iti pagbaludan
✳️Addaan iti sakit a Cancer
✳️Addaan sakit ti Puso
✳️Addaan sakit ti Bara
✳️Positibo ti HIV, Syphilis, Hepa B & C ken Malaria
✳️Addaan sakit ti Bato ken Dalem
✳️Addaan “Bleeding Problem”

💉Dagiti rumbeng nga aramiden ti aldaw ti Panagidonaran ti Dara
1️⃣Mamigat ti nasalun-at a taraon
2️⃣Agdigos ken agsuot ti kumportable a bado
3️⃣Agsuot ti face mask/ face shield
4️⃣Obserbaren iti physical distancing ken dadduma pay nga health protocols

Note: haan nga nakurkurang ngem 6 nga oras a panaturog ken haan nga nakainum ti arak ti rabii na sakbay ti bigat a panagidonaran ti dara

Ni Apo ti mangbendisyon kadagiti amin nga naayat nga mangibingay ti dara na kadagiti agkasapulan

Skip to content