Makita kadagiti ladawan iti naka ay ay ay a sitwasyon iti Barangay Uso


Makita kadagiti ladawan iti naka ay ay ay a sitwasyon iti Barangay Uso kalpasan iti napigsa a tudo ken angin ,kasta met iti Sinnaranay dagiti opisyales ken agindeg para iti panakadalos ken simpa dagiti pinirdi ni Bagyong maring..
#barangay_uso
#Napintas_suyo

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: