Skip to main content

Kas tinawen a panangsilebrar ti Ama ti Ili mayor MARIO B. SUBAGAN ti inna panakaipasngay, naisangkat iti Health Caravan

Kas tinawen a panangsilebrar ti Ama ti Ili mayor MARIO B. SUBAGAN ti inna panakaipasngay, naisangkat iti DENTAL, MEDICAL, SURGICAL, EYE CHECK-UP, EAR CHECK-UP adda pay libre a pukis ken panagKUGIT ita nga aldaw May 01, 2024 a naaramid sadiay Muncipal Gymnasium and RHU tayo. wagas panagyaman ken agtultuloy a panagsirbi ti mayor tayo para kadatayo a SUYONIANS.
HAPPY BIRTHDAY MAYOR!!
#napintassuyo

Skip to content