Skip to main content

June 8-11, 2021 Project Monitoring

June 8-11, 2021

Para ti agtultuloy a panagprogreso ti Suyo, binisita da Engr. Jun Giacao,Jr., Engr. Eleazar Baguitan ken dagiti opisyal ti barangay babaen ti panangidaulo ti ama ti ili Mayor Mario B. Subagan dagiti kalkalpas a proyekto ti lokal a gobyerno ti Suyo tapnu personal na a makita ti kalidad ti pannakaaramid dagitoy a proyekto sakbay ti panakaipalubos nga usaren ti umili.

Balangsay Bailey Bridge
Cayapa Bailey Bridge
Lipit-Parit FMR
Box Culvert at Lubnac
Ida FMR

#ProjectMonitoring
#NapintasSuyo

Skip to content