Skip to main content

Joint LCPC, MAC, ken GAD Committee Meeting

June 15, 2021💥

Naaramid iti joint LCPC, MAC, ken GAD Committee meeting babaen iti panangidaulo iti ama ti ili Mayor Mario B. Subagan tapno matratar dagiti aktibidades para iti sektor dagiti ubbing, pantawid pamilya, ken iti Gender and Development. Aktibo garud a nakipagpartisipar dagiti miembros kangrunaan na idi naidatag dagiti benepisyaryo iti pantawid program a nakasaganan nga agturpos agsipud ta naragpatan dan iti self-sufficiency level of well being.

#Napintassuyo
#NapintasLSWDO

Skip to content