Inawat iti ngunguten tayo a Mayor Mario B. Subagan ken dagiti Sangunian Bayan Members ti ilitayo dagitoy Pammigbig a nagapu iti Department of Interior and Local Government ken Philippine Drug Enforcement Agency nga indanon dagiti kameng ti provincial DILG office


➡️ Sustaining the Drug-Free status of the unaffected Barangays
➡️Sustaining the Drug-Cleared status of the Drug Affected Barangays.
Daytoy ket mangipakita iti nainget a panangipatungpal iti Lokal a Gobyerno tayo dagiti Addang tapno mataginayon a DRUG FREE municipality iti NAPINTAS SUYO a DUNGNGO tayo.
#napintassuyo

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: