Skip to main content

Ginger Growers Association: One Barangay One Product ti Barangay USO

Agtultuloy ti pannakasubaybay kadagiti nadumaduma nga farmers association ti ili a Suyo. Kas ti Ginger Growers Association, naaramid ti pannaka monitor dagitoy tapnu mas mapapintas daytoy nga association kangrunaan na ti pannakapaado ti production ti di kalidad a laya nga isu met ti identified nga OBOP wenno One Barangay One Product ti Barangay USO. Babaen iti daytoy maamuan no kasanu a sumrek ni Lokal a Gobyerno para ti pannakapasayaat dagitoy nga association. Kasta pay a nailawlawag dagiti nadumaduma programa a mablin a makatulong kadagitoy ken no kasanu ti aramiden tapnu ma access dagitoy manipud ti Lokal a Gobyerno ti Ili a Suyo kasta met ti nasyonal a Gobyerno.

Skip to content