Skip to main content

Food Packs for Senior Citizens

Naidanun iti Social Pension para kadagiti benepisyaryo ken naiwaras met iti foodpacks para kadagiti amin a Senior Citizens manipud iti lokal a gobierno iti Suyo.

Skip to content