Skip to main content

Flash Alarm: Missing Persons


Tulungan dakami koma ay-ayaten mi nga kakailyan ken ka-probinsiyaan mi nga mangbirok dagitoy kakabsat tayo nga mapapati nga naiyanod iti karayan idi kapigsaan ti Bagyo Maring idi October 11, 2021.
Flash Alarm: Missing Persons
Request to look for the whereabouts of:
1. GWEN MISHA MINA Y MAHUSAY, 9 years old, about 4 feet in height, brown complexion, small body built, wearing green tshirt and pajama, shoulder level hair.
2. GAB MERCHAN MINA Y MAHUSAY, 8 years old, about 3 feet in height, small body built, brown complexion, wearing gray jacket and short pants and barber hair cut.
3. SALVADOR PADSING Y CADAEG, 67 years old, about 5’2″ in height, last seen wearing white t-shirt and gray jersey shorts pants, with tattoo “BAHALA NA GANG” and “SWEET” in his right shoulder.
If found within your area of responsibility, please call or text Suyo MPS Hotline 09985985086/ 09989672966.
Agyaman kami kakailyan.
Repost from Suyo MPS

Skip to content