Skip to main content

EARTHQUAKE UPDATE Province of Ilocos Sur

Iti sibubukel a Local Government Unit of Suyo ket makipagrikna kadagiti pamilya a napanawan.
sapayla koma ta ti Apo a namarsua ti mangliwliwa kadakayo iti daytoy a gundaway.

Skip to content