Skip to main content

COVID-19 BAKUNA UPDATE as of July 21,2021

COVID-19 BAKUNA Update: ken maipakaammo nga adda manen panagbakuna para kadagiti nabagaan nga umay. Dagitay priority A2 (Senior Citizen) ken A3 (Adult with Comorbidities).
#napintassuyo
#bakuna_ang_sulusyon
#BakuNATION

 

Skip to content