Skip to main content

Congratulations, Suyo! 3rd Place winner iti RIVERS FOR LIFE AWARDS

Congratulations Kakailian:
inawat ni MUNICIPAL ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICER (MENRO) VICENTE WALIAN ti plaque of recognition para iti ili tayo a Suyo babaen ti panakaideklara ti CHICO RIVER tayo a kas 3rd Place winner iti RIVERS FOR LIFE AWARDS (recognizing towards vibrant and enhanced rivers) iti sibubukel a pagilian. daytoy a pammaday ket programa iti DENR para iti kadadalusan a karayan ti pilipinas.
itultuloy tayo garud iti panangsalwad ken panangtaginayon iti kinadalos ti karayan tayo.
#napintassuyo

Skip to content