Skip to main content

Capacity Development Program

Dagiti 5 a Volunteers iti ili tayo ket nag webinar panggep panang-aywan kadagiti addaan orthopedic disability na idi October 26-27, 2021 babaen iti insayangkat a panagsanay iti nagaget ken naalibtak a Social Welfare and Development Agency (SWDA) partner tayo iti Norfil Foundation. Agyaman kami iti agtultuloy a serbisyo ken panangiwanwan kangrunaan na iti PWD sektor.
#agyamankami
#napintassuyo
#lswdo

Skip to content