Skip to main content

Awarding of complete set of shared service facilities para ti BBL Stewardship Coffee growers association


February 7, 2023
Awarding of complete set of shared service facilities para ti BBL Stewardship Coffee growers association kasta met nga naisuro no kasanu nga usaren ti meyembro dagitoy a pasilidad babaen ti Department of Trade and Industry Province of Ilocos Sur ken Local Government Unit of Suyo. Gapu ti ayat ti ama iti ili Mayor Mario B. Subagan saan laeng a dagitoy ngem ketdi kayat na pay a mapapintas pay koma ti dalan manipud kadagitoy a processing facilities inggana production area tapnu mapapintas ti produksyon.
#NapintasSuyo

Skip to content