Skip to main content

April 24, 2021 | Naaramid ti Inspection iti Narepair nga Agricultural Tramline


April 24, 2021
Naaramid ti inspection iti narepair nga Agricultural Tramline iti panangidaulo ti ama ti ili Mayor Mario Subagan sakbay nga maipalubos manen nga usaren dagiti umili a kas transportation kadagiti agricultural products ken mangidanun kadagiti farm inputs a kasapulan dagiti mannalon.
#Napintas_suyo

Skip to content