Skip to main content

Panagbangon (Office of the President & Senator Bong Go) October 22, 2021


Inawat da Mrs. E. Padsing ken Mr. Manny Mina manipud ken Presidente Rodrigo Roa Duterte ken Senador Bong Go iti tulong pinansyal kas naimatangan iti ama ti ili Hon. Mario B. Subagan, LDRRMO, ken LSWDO kas wagas iti pannakipagrikna ken panangtulong kadagitoy a kakailian tayo.
No malagip tayo, dagitoy a kakabsat dagiti nagpasina iti ay ayaten ti biag gapuanan ni nadawel ken narungsot a bagyo Maring.
Agpapan ita a tiempo adda pay laeng a mabirbirok ti anak a lalaki ni Manny Mina ket sapay ta masarakan koma.
#panagbangon
#napintassuyo
#agyamankamiunay💖💖💖🙏🙏🙏

Skip to content