ADVISORY NO. 8-2021: adtoyen kakailian dagiti impormasyon maipapan kadagiti pito a nagpositibo iti covid-19 ditoy ilitayo.


ADVISORY NO. 8-2021: adtoyen kakailian dagiti impormasyon maipapan kadagiti pito a nagpositibo iti covid-19 ditoy ilitayo. Kasta met dagiti banag a rumbeng a suruten ken pasamaken.
Ps. Agtungpal ken agtulnog koma ti tunggal maysa tapno mailiklik ken mapagbalin tayo manen ti NAPINTAS SUYO A COVID FREE MUNICIPALITY.
Ti Dios ti mangtarabay kadatayo amin nangnangruna kadagitoy kakabsat tayo nga nagpositibo.
#napintas_suyo
#stayhomestaysafestayhealthy

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: