Advisory No. 51-2021


Maipakaamo nga Idi October 3, 2021 ket adda manen SANGAPULO KET TALLO (13) a nagpositibo ditoy ili tayo. Ti agdama Addaan tayon iti bilang a PITOPULO KET WALO (78) Nga Active Cases. Basaen tayo garud dagiti detal babaen iti dayto nga advisory.
#napintassuyo #bakunadoatprotektado #bakunadongsuyonians

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: