Advisory No. 48-2021


Maipakaammo nga idi September 23 ken September 24, 2021 adda sangapulo ket uppat (14) a nainayon a nagpositibo iti COVID-19 ditoy ili tayo ken idi September 26, 2021 adda manen nainayon nga uppat (4) a kailian tayo. Basaen tayo dagiti detalye babaen iti daytoy nga Advisory
#Napintas_suyo #bakunadong_suyonian #bakunadoatprotektado

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: