Skip to main content

ADVISORY NO. 40-2021


basaen tayo iti nilaon ti ADVISORY NO. 40-2021 maipapan iti maysa a nainayon a CONFIRMED CASE TAYO. ken kasta met iti pakadagupan dagiti NAGPOSITIBO iti AGDAMA ken dagiti LINMAING.
#Napintas_suyo #bakunadong_suyonian #bakunadoatprotektado

Skip to content