ADVISORY NO. 40-2021


basaen tayo iti nilaon ti ADVISORY NO. 40-2021 maipapan iti maysa a nainayon a CONFIRMED CASE TAYO. ken kasta met iti pakadagupan dagiti NAGPOSITIBO iti AGDAMA ken dagiti LINMAING.
#Napintas_suyo #bakunadong_suyonian #bakunadoatprotektado

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: