ADVISORY NO. 39-2021


Maipakaammo nga adda manen nainayun a sangapulo ket dua (12) a kailyan tayo a nagpositibo iti COVID-19 ket iti agdama, addan 46 ACTIVE CASES tayo. Basaen tayo ti ADVISORY NO. 39-2021.
#Napintas_suyo #bakunadong_suyonian #bakunadoatprotektado

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: