Skip to main content

ADVISORY NO. 39-2021


Maipakaammo nga adda manen nainayun a sangapulo ket dua (12) a kailyan tayo a nagpositibo iti COVID-19 ket iti agdama, addan 46 ACTIVE CASES tayo. Basaen tayo ti ADVISORY NO. 39-2021.
#Napintas_suyo #bakunadong_suyonian #bakunadoatprotektado

Skip to content