Skip to main content

Advisory No. 14 :BALLAAG TI PANAGGALUAD

itultuloytayo garud ti panangsurot tayo kadagiti pagalagadan, basaentayo kakailian, ket agbalintayo koma a boses ken pagtuladan ti kaaduan.

Skip to content