Skip to main content

ADVISORY NO. 12 – 2021


ADVISORY NO. 12 – 2021: Maiyannurot iti executive order no. 28-2021 ti probinsya iti Pannakaideklara ti ili tayo a MODIFIED ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE ken kas napagnunumoan dagiti kameng ti munisipyo ken barangay, dagiti sumaganad ket dagiti pagallagadan a rumbeng a suroten iti ili tayo a Suyo inggana Abril 21, 2021, malaksid no maikansela wenno maitultuloy.
Basaen Tayo kakabsat ket agtulnog ken makipaset koma ti tunggal maysa kadatayo para ti Pagsyaatan ti amin.
#Napintas_suyo
#stayhomestaysafestayhealthy
#Be_responsible
#We_heal_as_one

Skip to content