Skip to main content

Advisory No. 01-2023

Adda maangay a Facilitated SIM Registration, nga ipaay iti National Telecommunications Commission wenno NTC, para kadagiti saan pay nakarehistro iti SIM Card/s na a maaramid inton Martes (February 21, 2023), ti oras iti alas Otso ti bigat (8:00 AM) inggana alas singko ti malem (5:00 PM) ditoy Municipal Gymnasiumtayo.

Skip to content