Skip to main content

43rd National Disability Prevention and Rehabilitation (NDPR)

Iti lokal a gobierno tayo ket nakipagmaymaysa iti panang selebrar iti maika 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation (NDPR) iti daytoy a bulan nga addaan tema “Kalusugan at Kaunlaran ng Pilipinong may Kapansanan, Isulong sa gitna ng Pandemya” babaen iti panangdanun kadagiti kakabsat a PWDs iti barangay.
Naaramid garud dagiti sumaganad:
1. IEC panggep kadagiti pagsayaatan da ken panagtalinaed a nasalun-at iti baet iti saan a pannakakita iti naulpet a kabusor salun-at nga isu iti COVID-19.
2. Pannakaiwaras iti food packs a makatulong tapno masabet kasapulan iti taraon nangruna ket naigeddan iti atiddog a nepnep.
Agtultuloy garud iti pannakasukisok kadagiti dadduma pay a programa a mangital-o ken mangpaimbag iti daytoy a sektor babaen iti panangidaulo dagiti maingel a lideres iti ili tayo babaen iti panangipangulo iti ama ti ili Mayor Mario B. Subagan.
#napintaslswdo
#napintassuyo

Skip to content