Skip to main content

4 WaterPump for Irrigators Association

August 27,2020 : inmay indanon dagiti taga National Irrigators Administration ti Uppat (4) a WaterPump para kadagiti Irrigators association ti Ili tayo A Suyo. sinaksian dayto ti ama ti Ili Mayor Mario B. Subagan. Ket inpagunam gunam na nga maaramat dagitoy a mangpasayaat ti panagtalon ken usaren para iti rumbeng a pakausaran na.

Skip to content