Skip to main content

25kgs Rice Donations

Iti lokal a gobierno ti Suyo ket inpaay na manen iti tulong kadagiti kakailian tayo babaen iti pannakaiwaras iti maysa sako a bagas (25 kgs) kadagiti tunggal pagtaengan kas tulong iti maikapat a daras manipud naimporsar iti Community Quarantine.

#NAPINTAS Pamilya

#Bayanihan to Heal As One

Skip to content