25kgs Rice Donations

Iti lokal a gobierno ti Suyo ket inpaay na manen iti tulong kadagiti kakailian tayo babaen iti pannakaiwaras iti maysa sako a bagas (25 kgs) kadagiti tunggal pagtaengan kas tulong iti maikapat a daras manipud naimporsar iti Community Quarantine.

#NAPINTAS Pamilya

#Bayanihan to Heal As One

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: