Skip to main content

105 Blood of Bags Donation

Kalaksidan iti agdama nga pandemya nga intayo sangsangwen, ti MOBILE BLOOD DONATION nga insayangkat iti ili tayo a Suyo ken ti NVBS Program @ ITRMC ket naileppas a naballigi. Nakakolekta ti programa ti 105 Blood Bags babaen ti panakimaymaysa ken panagdonar dagiti naduma-duma nga organisasyon kas ti SISTODA, KABALIKAT, GUARDIANS, PHIL. ARMY, PNP, SK, ken dagiti umili nga nagapu iti agduduma nga Barangay ti Suyo.

Skip to content